Privacyverklaring

Bredius Corporate Finance waarborgt de bescherming van de privacy van de gebruikers van haar website. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en worden vertrouwelijk behandeld. Bredius Corporate Finance neemt hierbij de wettelijke vereisten die zijn gesteld aan de bescherming van persoonsgegevens in acht. Om van de diensten van Bredius Corporate Finance gebruik te kunnen maken, verstrekt u ons persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring wordt u geïnformeerd over onder andere welke persoonsgegevens van u worden verzameld, voor welk doel en welke rechten u hebt. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Niet-natuurlijke personen, waaronder rechtspersonen, hebben geen persoons-gegevens als bedoeld in deze privacyverklaring en kunnen hieraan daarom geen rechten ontlenen.
Onderaan deze privacyverklaring vindt u de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke.

Bredius Corporate Finance verwerkt persoonsgegevens van:

 • Klanten van Bredius Corporate Finance;
 • Personen die op enige wijze contact opnemen met Bredius Corporate Finance;
 • Gebruikers van het contactformulier op de website van Bredius Corporate Finance;
 • Bezoekers van de website van Bredius Corporate Finance.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Bredius Corporate Finance verwerkt de persoonsgegevens die, in verband met (een van) de in deze privacyverklaring genoemde verwerkingsdoeleinden, (in)direct aan haar zijn verstrekt. Het gaat onder andere om NAW-gegevens, e-mailadressen en telefoonnummers, alsmede gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht waarvoor u met Bredius Corporate Finance een dienstverlenings-overeenkomst bent aangegaan.

Rechtsgrond van verwerking
Persoonsgegevens mogen worden verwerkt op grond van één of meerdere van de hieronder genoemde redenen:

 • Bredius Corporate Finance heeft toestemming van u ontvangen voor het verwerken van persoonsgegevens;
 • De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de tussen u en Bredius Corporate Finance gesloten dienstverleningsovereenkomst;
 • Bredius Corporate Finance heeft een wettelijke verplichting om persoonsgegevens te verwerken;
 • Bredius Corporate Finance heeft een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken (bijvoorbeeld bestaande uit het versturen van digitale nieuwsbrieven).

Doeleinden van verwerking
Bredius Corporate Finance kan persoonsgegevens voor onder andere de volgende doeleinden verwerken:

 • Het bijhouden van een klantenbestand;
 • Het uitvoeren van de tussen u en Bredius Corporate Finance gesloten overeenkomst;
 • Het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • Het opnemen en onderhouden van contact.

Indien u persoonsgegevens niet aan Bredius Corporate Finance wenst te verstrekken, dan wel indien u geen toestemming verleent om deze gegevens te verwerken, kan dit inhouden dat Bredius Corporate Finance haar diensten niet of niet geheel voor u kan uitvoeren.

Afhankelijk van het (/de) oorspronkelijke doel(en) waarvoor persoonsgegevens door Bredius Corporate Finance worden verwerkt, kan Bredius Corporate Finance persoonsgegevens ook verwerken in verband met daarmee verenigbare doeleinden.

Verwerker
Bredius Corporate Finance kan een derde (“de verwerker”) de opdracht geven persoonsgegevens te verwerken. Een (verwerkers)overeenkomst tussen Bredius Corporate Finance en de verwerker daartoe is in dat geval verplicht. Bredius Corporate Finance zal ervoor zorgdragen dat deze (verwerkers-) overeenkomst wordt gesloten en aan de daaraan gestelde wettelijke vereisten voldoet.

Ontvangers van persoonsgegevens
Persoonsgegevens kunnen binnen Bredius Corporate Finance gedeeld worden. Ook kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden, maar alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, dan wel vanwege (een van) de andere verwerkingsdoeleinden die in deze privacyverklaring genoemd staan.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden door Bredius Corporate Finance bewaard zolang deze nog nodig zijn voor de uitvoering van de (in deze privacyverklaring) genoemde verwerkingsdoeleinden.

Beveiliging
Bredius Corporate Finance heeft het beheer (onderhoud en beveiliging) van haar website en geautomatiseerde verwerkings- en opslagsystemen aan derde partijen uitbesteed.

Uw rechten

Recht op inzage
U hebt het recht de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage in persoonsgegevens en de informatie in deze privacyverklaring te verkrijgen. Na ontvangst van uw verzoek zal de verwerkingsverantwoordelijke aan u een kopie van de persoonsgegevens verstrekken. Indien u om bijkomende kopieën verzoekt, kan de verwerkingsverantwoordelijke een redelijke vergoeding, op basis van de administratieve kosten, in rekening brengen.

Recht op rectificatie
U hebt het recht van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie van de onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Door middel van onder andere een aanvullende verklaring kunt u de onvolledige persoonsgegevens volledig maken, waarbij de doeleinden zoals opgenomen in deze privacyverklaring in acht worden genomen.

Recht op verwijdering
U hebt het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging verwijdering van persoonsgegevens te verkrijgen. Daarnaast is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht zonder onredelijke vertraging persoonsgegevens te verwijderen, onder andere in het geval dat u uw toestemming tot verwerking van persoonsgegevens intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor verwerking ervan of indien persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Recht op beperking
U hebt het recht de verwerking van persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen worden verwerkt. U hebt dit recht als u de juistheid van persoonsgegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is en u beperking van het gebruik van de gegevens verzoekt in plaats van verwijdering daarvan, als u persoonsgegevens nodig hebt in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en de verwerkings-verantwoordelijke deze persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking. Indien u een beperking van de verwerking hebt verkregen, mag Bredius Corporate Finance persoonsgegevens niet meer verwerken. Persoonsgegevens mogen dan alleen nog worden opgeslagen. Indien u een beperking van de verwerking van persoonsgegevens hebt verkregen, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

Recht op maken van bezwaar
Indien persoonsgegevens worden gebruikt op grond van het gerechtvaardigd belang van Bredius Corporate Finance, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer u bezwaar hebt gemaakt, worden persoonsgegevens in beginsel niet meer verwerkt, tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden van Bredius Corporate Finance, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten of vrijheden.

Recht op overdragen van gegevens
U hebt het recht dat u persoonsgegevens, die u aan de verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm verkrijgt, zodat u deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt overdragen. Als het technisch mogelijk is, hebt u ook het recht dat persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden doorgezonden.

Wilt u een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, beperking of overdraging indienen of wilt u bezwaar maken? Hiervoor kunt u zich richten tot Bredius Corporate Finance via e-mailadres info@brediuscf.nl. Indien persoonsgegevens zijn gerectificeerd, verwijderd of indien de verwerking ervan is beperkt, stelt de verwerkingsverantwoordelijke de ontvangers van persoonsgegevens hiervan op de hoogte.

Intrekking van toestemming
U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens op basis van uw toestemming vóór uw intrekking.
Uw toestemming kunt u intrekken door uw mededeling hiervan per e-mail te sturen aan Bredius Corporate Finance via e-mailadres info@brediuscf.nl.

Indienen van klacht
Hebt u een klacht? U hebt het recht deze klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is belast met de behandeling van klachten over de naleving van de wettelijke vereisten betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen
Bredius Corporate Finance kan en mag deze privacyverklaring wijzigen. Deze privacyverklaring kan onder andere gewijzigd worden in het geval dat de wet- en regelgeving wijzigt, maar ook wanneer er om andere redenen iets verandert in het gebruik van de persoonsgegevens. U kunt deze privacyverklaring op de website van Bredius Corporate Finance raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.

Cookies
De website van Bredius Corporate Finance maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies en van cookies waarmee het gebruik van de website kan worden gemeten en/of het gebruiksgemak voor de bezoeker van de website kan worden verbeterd.

Identiteit en contactgegevens van verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke is Bredius Corporate Finance. U kunt Bredius Corporate Finance bereiken via e-mailadres info@brediuscf.nl of via mobiel nummer 06 - 26939896 of 06 - 456901243.

Copyright Bredius Corporate Finance B.V. Alle rechten voorbehouden.

Privacyverklaring